ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา Research Article Appraisal (3005717) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายในส่วนของเนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนบทความวิจัยในรายวิชา Research Article Appraisal (3005717) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566  ณ ห้องบรรยาย 1109 ภาควิชาชีวเคมี อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 11 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง