ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัยไปเป็นรองผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัยไปเป็นรองผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติโดยมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง