ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัยไปเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาภาษาเกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรสหสาขาวิชาภาษาเกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  โดยมีวาระ 3 ปี ตังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง