ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ไปเป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”