อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์”

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในเมื่อที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องเรียน 1018 ชั้น 10 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์  ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Wine Language” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 320 (308/9) ชั้น 3 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ และได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 Wine Education หัวข้อ“Wine Language ภาษาของไวน์” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 409 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา :การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในชุมชนเมืองภาคตะวันออก” และโครงการวิจัยเรื่อง “บางแสนสร้างสรรค์ : เสริมสร้างเมืองให้แข็งแกร่งด้วย ศิลปะร่วมสมัยของชุมชน” 

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเป็นผู้ดำเนินรายการโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่ยอด – ภูลังกา ชายแดนจังหวัดน่านและพะเยา” และโครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยในภูมิภาคของประเทศไทยกรณีศึกษาเมืองพิษณุโลกบนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”