อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์”

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในเมื่อที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องเรียน 1018 ชั้น 10 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์  ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Wine Language” เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 320 (308/9) ชั้น 3 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ และได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0295110 Wine Education หัวข้อ“Wine Language ภาษาของไวน์” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 409 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง