ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การนำทฤษฎีสัทศาสตร์มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์และรวมถึงงานวิจัย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง “การนำทฤษฎีสัทศาสตร์มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์และรวมถึงงานวิจัย” ในวันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 – 16:50 น. 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา