รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทยกับปัญญาประดิษฐ์และความฉลาดทางดิจิทัล” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไทยกับปัญญาประดิษฐ์และความฉลาดทางดิจิทัล” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30 – 17:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา