รองศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชา ปก.321 ประวัติปรัชญาตะวันออก ระหว่างวันที่ 11, 18 และ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 – 16:30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา