อาจารย์ ดร.ณัฐนพ พลาหาญ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “สหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น” 

อาจารย์ ดร.ณัฐนพ พลาหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา ศศศศ 118 การเมืองโลกร่วมสมัย ภาคการศึกษาที่ 2/2566 หัวข้อ “สหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น” ในวันที่ 12  มีนาคม 2567  เวลา 12:30 – 15:30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ห้อง MLC-323 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา