อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

อาจารย์ ดร.อังสนา เรืองดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (สว.)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา