ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการครั้งที่ 62 “ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอน” ในหัวข้อ “Anthropocene ในทวิวัจน์ของนักมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา