อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสตรีวิทยา ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา