อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ปศ403 สังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาและการสื่อสารกับสังคม วัฒนธรรม : ภาษารัสเซีย”

อาจารย์ ดร. ชนันพร เหมสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา ปศ403 สังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ ในหัวข้อเรื่อง “ภาษาและการสื่อสารกับสังคม วัฒนธรรม : ภาษารัสเซีย” ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14:30 – 17:20 น. และวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:30 – 17:20 นณ ห้อง 11 – 804 ชั้น 8 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา