รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 2402605 เศรษฐกิจการเมืองโลก ในหัวข้อบรรยาย “Literature on Transnational Corporations in Latin America” 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกลุ่มงานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 2402605 เศรษฐกิจการเมืองโลก ในหัวข้อบรรยาย “Literature on Transnational Corporations in Latin America” วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:30 – 20:30 น. ณ ห้อง 515 ชั้น 5 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง