ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว ได้รับเชิญไปบรรยายหัวข้อ “มหาทิพมนต์: มนต์ที่ถูกลืมในประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากกลุ่มงานวิจัยด้านพุทธศาสน์ศึกษา ภาควิชาพุทธศาสน์ศึกษา (綜合仏教学) มหาวิทยาลัยไทโช (大正大学) ประเทศญี่ปุ่นเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง タイで忘れられたパーリ語の呪文であるマハーディッバマンタ (บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น “มหาทิพมนต์: มนต์ที่ถูกลืมในประเทศไทย”) และเข้าร่วมการสัมมนาด้านการศึกษาคัมภีร์หัวข้อ “ธรฺมปรฺยาย ธมฺมปริยาย” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2567

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา