จดหมายข่าวเทวาลัย

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นภาษาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “เรื่องราวชาดกในแบบเรียนไทยกับความแตกต่างในเอกสารคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา : ข้อสะท้อนหน้าที่ชาวพุทธและความศรัทธาในสังคมไทย”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาเป็นภาษาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเพื่อให้ความเห็นต่อหนังสือ “การสร้างเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะวิถีพุทธ: บทบาทของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ในสังคมไทยปัจจุบัน”

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับรางวัลจากผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต เรื่อง “มหาปราติหารยสูตรในคัมภีร์ต้นฉบับจากกิลกิต: ฉบับชำระเชิงวิพากษ์ การแปล และการวิเคราะห์ตัวบท”

อาจารย์ ดร. ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้เข้ารับรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2565 “ระดับดีเด่น” เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565 (Thailand Inventors’Day 2021 – 2022)

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นคณะทำงานและนักวิจัยของโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรสุขภาวะวิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการอภิปรายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นหัวหน้าคณะวิจัยในประเด็นเรื่อง “พุทธศิลปกรรมกับการสร้างเสริมสุขภาวะ : กรณีศึกษาวัดสุทธิวราราม เขต สาทร กรุงเทพมหานคร”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “การสำรวจเอกสารเชิงคัมภีร์จากแหล่งต้นฉบับและเอกสารทางโบราณคดีในต่างประเทศ”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการและวิทยากรในกิจกรรมเวทีสื่อสารสาธารณะ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงหลัก”

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นผู้ประเมินผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมเครือข่ายสัมมาชีพ: การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน”