จดหมายข่าวเทวาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาสุขภาวะเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงและให้ความเห็นทางวิชาการ 

อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการเปิดหน้าต่างสู่แดนภารตะ: พหุศาสนา ภาษาและวรรณคดีในวิถีเซน (เรียนรู้ศาสนาเซนวรรณคดีและภาษาปรากฤตในบริบทสังคมอินเดียโบราณ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษในหัวข้อ “เรื่องราวชาดกในแบบเรียนไทยกับความแตกต่างในเอกสารคัมภีร์โบราณทางพระพุทธศาสนา, ข้อสะท้อนหน้าที่ชาวพุทธและความศรัทธาในสังคมไทย” 

งาน “อมฤตพิทยา: 50 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต)” และงานฉลองอายุวัฒนมงคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฬาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สินสกุล และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา