อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรโครงการเปิดหน้าต่างสู่แดนภารตะ: พหุศาสนา ภาษาและวรรณคดีในวิถีเซน (เรียนรู้ศาสนาเซนวรรณคดีและภาษาปรากฤตในบริบทสังคมอินเดียโบราณ) 

อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บุญโญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นวิทยากรโครงการเปิดหน้าต่างสู่แดนภารตะ: พหุศาสนา ภาษาและวรรณคดีในวิถีเซน (เรียนรู้ศาสนาเซนวรรณคดีและภาษาปรากฤตในบริบทสังคมอินเดียโบราณ) ในวันที่ 15, 22 และ 29 มิถุนายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา