รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Large Language Model for Academia” 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ประภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “Large Language Model for Academia” ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องรฤกคุณ ชั้น 2 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา