รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อร่วมทำหน้าที่บริหารสำนักงานวิทยทรัพยากรตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารสำนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2560 และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีวาระ 4 ปี 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญไปเป็นประธานกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566  และเข้าร่วมประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา