• ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์,  ข่าววิจัย/บริการวิชาการ

  กิจกรรมเชิงปฏิบัติการจัดโดยภาควิชาศิลปการละครและกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม

  ภาควิชาศิลปการละครร่วมกับกลุ่มขับเคลื่อนการวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ตลอดทั้งวัน มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทั้งในช่วงเช้าและบ่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือทั้งสองกิจกรรม รับลงทะเบียนจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ FB Drama Arts Chula

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  การต้อนรับ Dr.Shahnawaz

  ผศ.ดร.นิรดา จิตรกร รองคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Shahnawaz, Director (S/E Asia), UNIGIS International, Z_GIS, University of Salzburg, Austria ในโอกาสที่ Dr.Shahnawaz มาดำเนินการจัด workshop เรื่อง Geospatial Applications of Satellite Generated Atmospheric and Climatic…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา

  โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 11 “พระไตรปิฎกฉบับกัมพูชา และการศึกษาพุทธศาสนาในกัมพูชา” บรรยายโดย พระมหาสุขุม สุวณฺณปญฺโญ ปธ.8 (พระชาวกัมพูชา ศึกษาและสอนในประเทศไทย) วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ หอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ มอบวารสารโพธิยาลัย “รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก” (ธรรมทานจากวัดจากแดง) แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน…

 • กิจกรรมวิชาการ,  ภาพข่าวกิจกรรม

  งาน “เสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 7/2562”

  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “เสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ 7/2562” ในหัวข้อ “อินเดียใต้-ไทย สายใยศิลปะและโบราณคดี” โดยมี ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข เป็นวิทยากรบรรยาย

 • ข่าว/กิจกรรมประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญชมภาพยนตร์รัสเซีย

  สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจดูหนังรัสเซีย เรื่อง “Стиляги” – STILYAGI (Hipsters) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Set in mid-1950s Moscow, the film depicts…

 • ภาพข่าวกิจกรรม

  ทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2562

  ภาควิชาภาษาไทย ขอขอบพระคุณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่กรุณามอบทุนการศึกษา “ทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” เนื่องในโอกาสวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2562 แก่นิสิตภาควิชาภาษาไทย จำนวน 7 คน ได้แก่ ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน 1. นางสาวจุฬารัตน์ กุหลาบ ​นิสิตชั้นปี 3 2. นางสาวชุติภา สุวิมล​​ ​นิสิต​ชั้นปีที่ 3 ​3. นางสาวกัญญาณัฐ ปริ่มผล​​ นิสิต​ชั้นปีที่ 4 ​4. นายณัฐกฤช…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  กิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 (วันที่สาม)

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม ได้มีการเสวนาวิชาการเนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 ในหัวข้อ “ปรมานุชิตชิโนรสวารประวัติ: ประวัติศาสตร์งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” การเสวนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร และมีนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตร่วมบรรยายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. อาจารย์สวัสดิ์ จงกล บรรยายเรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่อชุมนุมภาษาไทย” 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล บรรยายเรื่อง…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 และมอบรางวัลพระราชทานให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันทางวิชาการต่างๆ อาทิ การอ่านทำนองเสนาะ การตอบปัญหาวิชาการภาษาไทย การเล่านิทานประกอบการแดง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ในนามอธิการบดี เป็นผู้ประกาศสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ภักดีผาสุข ในนามคณบดีคณะอักษรศาสตร์…

 • กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม,  ภาพข่าวกิจกรรม

  กิจกรรมงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2)

  กิจกรรมงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส (วันที่สอง) วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ภาควิชาภาษาไทยจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช 2562 เป็นวันที่สอง ในภาคเช้ามีกิจกรรมการแข่งขันต่อคำประพันธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีนี้กำหนดให้ต่อคำประพันธ์จากเรื่องพ่อแม่รังแกฉัน กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร และสามัคคีเภทคำฉันท์ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการประกวดเล่านิทานประกอบการแสดงระดับประถมศึกษา ในปีนี้กำหนดให้แสดงเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ตอนไมยราพสะกดทัพ ส่วนที่ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม เวลา 09.00-12.00 น. มีการเสวนาเกี่ยวกับพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในหัวข้อ “วรวิจิตรวาสุกรีนิพนธ์: พระนิพนธ์กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…