บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

บรรยาย: การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักอ่านด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (LIS Journal Club) ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ บรรยายโดยคุณมณฑล กาญจโนฬาร หัวหน้าโครงการ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 609 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์

GPIS Admission Rescheduled to 2nd Semester, 2018

GPIS Admission Rescheduled to 2nd Semester, 2018

The admission for graduate programs in Information Studies (English program) is rescheduled to the second semester (January – May, 2019) of academic year 2018. The online application will begin in September 2018. The program will start in January 2019. If you are interested in the graduate programs, please follow the website or our facebook @libsciCU.

ประชาสัมพันธ์การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ประชาสัมพันธ์การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

การเรียนรายวิชา 2206353 เสวนาบรรณาธิการ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม – พฤษภาคม 2561) *** สำหรับบุคคลภายนอก *** เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนได้แล้ว สามารถติดต่อ ยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 218 4817

Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives” ซึ่งประกอบด้วยการประชุม The 19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) และ The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย