Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

Call for volunteers! ICADL & A-LIEP

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปิดรับสมัครอาสาสมัครสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives” ซึ่งประกอบด้วยการประชุม The 19th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL) และ The 8th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice (A-LIEP) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ สำหรับบุคคลภายนอก

รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับบุคคลภายนอก

การเรียนรายวิชา 2206352 วิชาชีพบรรณาธิการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม – ธันวาคม 2560) *** สำหรับบุคคลภายนอก *** เปิดให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนเรียนได้แล้ว สามารถติดต่อ ยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 02 218 4817

เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

เสวนา “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?”

สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการเสวนา เรื่อง “กระดาษตาย! ออนไลน์มา?” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ที่ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผศ.ดร.พิมพ์รำไพ นำเสนอผลงานที่ประเทศจีนในการประชุม A-LIEP 2016

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง Leadership in Thai University Libraries: The University Directors‘ Perspectives ในการประชุม The 7th Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice (A-LIEP 2016) ณ เมืองนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559