อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ ได้รับแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภาการจดหมายเหตุสากล (International Council on Archives – ICA) ให้ดำรงตำแหน่งในคณะทำงาน 2 ชุด คือ ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรม (Training Programme Advisory Group – TPAG) ซึ่งเป็นคณะทำงานที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีนี้ พันธกิจของคณะทำงานนี้คือแนะนำและวางกลยุทธ์ด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในวิชาชีพด้านเอกสารและจดหมายเหตุทั่วโลก และตำแหน่งที่สองคือ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกในคณะทำงานฝ่ายการศึกษาด้านงานจดหมายเหตุ (Section on Archival Education)

“โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

“โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก”

คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ร่วมกันแปลเอกสาร “โควิด-19 และวงการห้องสมุดโลก” (COVID-19 and the Global Library Field) จัดทำโดยสมาพันธ์สมาคมห้องสมุดนานาชาติเป็นภาษาไทย เอกสารนี้เป็นการรวบรวมความเคลื่อนไหวล่าสุดของห้องสมุดทุกประเภททั่วโลกในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

ท่านที่สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับแปลได้ที่ bit.ly/iflacovid19th หรืออ่านต้นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ได้ที่ www.ifla.org/covid-19-and-libraries

[Cancelled] Public Talk: Roles for information professionals in the fake news era

[Cancelled] Public Talk: Roles for information professionals in the fake news era

***เนื่องด้วยข้อกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศขอยกเลิกการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ “Roles for information professionals in the fake new era” ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมดังกล่าว***

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายสาธารณะในหัวข้อ Roles for information professionals in the fake news era โดย Dr.Heidi Julien ศาสตราจารย์ทางด้านพฤติกรรมสารสนเทศและความฉลาดรู้ทางดิจิทัลจาก Department of Information Science, University of Buffalo, State University of New York (SUNY) และอดีตนายกของสมาคม Association for Library & Information Science Education และ Canadian Association of Information Science ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารบรมราชกุมารี ห้อง 501 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/libsci/events/fakenewstalk2020/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

แนะแนวศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาด้านสารสนเทศ ปี 2019

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อีกหลายแห่ง ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งศิษย์เก่าและนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านสารสนเทศ นำโดยตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชาจะเข้าไปพูดคุยในบรรยากาศเป็นกันเองตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้

Department of Library Science, Faculty of Arts, Chulalongkorn University in collaboration with other library and information science schools in Bangkok metropolitan area hosted a talk series on guides to graduate program in information-related field. Current undegraduate tudents, alumni, and public are all welcome. The series will be led by representatives of faculty members from the Department of Library Science, Chulalongkorn University. The events will be held at the following locations: Chulalongkorn Universiyt, Srinakharinwirot University, Thammasat University, and Silpakorn University during February 2019 to April 2019. For further information, please contact or 02-218-4817.

สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

สารสนเทศสู่สังคม ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา

นิสิตชมรมสารนิเทศศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแซงวิทยา จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการสารสนเทศสู่สังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โครงการดังกล่าวเป็นการฝึกฝนให้นิสิตของภาควิชาได้นำความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนอีกด้วย