ผลงานหนังสือ พรรณไม้และบทบาทของพรรณไม้ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุดของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ราชบัณฑิต อาจารย์อาวุโสภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ขอนำเสนอผลงานหนังสือ พรรณไม้และบทบาทของพรรณไม้ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ ผลงานวิจัยเรื่องล่าสุดของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ราชบัณฑิต…

ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการภาษารัสเซียสู่สังคม โดยสาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการภาษารัสเซียสู่สังคม เผยแพร่เรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซียในหัวข้อต่าง ๆ…

ผลงานของนิสิตในรายวิชาวรรณคดีนิทาน เรื่อง “Take me out , Thai Lit: บทวิเคราะห์การเลือกคู่ครองของหญิงไทยในอดีตผ่านวรรณคดีศึกษา”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพจ Vespada Academy ขอนำเสนองานเรื่อง “Take me out , Thai Lit: บทวิเคราะห์การเลือกคู่ครองของหญิงไทยในอดีตผ่านวรรณคดีศึกษา”…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าแข่งขันโครงการความเป็นเลิศทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา จัดโดยภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้…