ผลงานของนิสิตในรายวิชาวรรณคดีนิทาน เรื่อง “Take me out , Thai Lit: บทวิเคราะห์การเลือกคู่ครองของหญิงไทยในอดีตผ่านวรรณคดีศึกษา”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเพจ Vespada Academy ขอนำเสนองานเรื่อง “Take me out , Thai Lit: บทวิเคราะห์การเลือกคู่ครองของหญิงไทยในอดีตผ่านวรรณคดีศึกษา” ของปาณิศา จงธรรมวัฒน์ , ณัฐชา เกิดพงษ์ และปลายชล ณ สงขลา นิสิตอักษรศาสตร์จุฬาฯ ในวิชาวรรณคดีนิทานขอนำเสนอผลงานของนิสิตในรายวิชาวรรณคดีนิทาน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์พิเศษในครั้งนี้

เป็นการศึกษาเรื่องการเลือกคู่ครองในวรรณคดีนิทานหลายเรื่อง ตั้งแต่พุทธประวัติ สังข์ทอง ขุนช้างขุนแผน มัทนะพาธา ฯลฯ จนถึงเรื่องเล่าในวัฒนธรรมร่วมสมัย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาที่ให้ความกรุณาแก่ภาควิชาภาษาไทยและการเรียนรู้ของนิสิต รวมทั้งขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาอ่านและให้ข้อวิจารณ์อันเป็นประโยชน์สืบไป

อ่านเนื้อหาผลงานเพิ่มเติมได้ ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง