รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในรายวิชา จน.271 ประวัติวัฒนธรรมจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีน จีนปัจจุบัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไปเข้าร่วมประชุมการประเมินผลการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิชา Basic Technology (TS 3101E) และเทคโนโลยีพื้นฐาน 1 (TS 3101)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนในวิชา Basic Technology…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย เรื่อง Expressive Speech Acts in Suicide Notes in Thailand between 2017 – 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นผู้แต่งบทประพันธ์พร้อมอ่านบทสดุดีในงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ไปเป็นผู้แต่งบทประพันธ์…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ ได้รับเชิญจากศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรม “Arabic for Healthcare Professionals”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์ภาษาอาหรับกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรม…

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง “เทรนด์ของโลกดิจิทัล และการรับมือเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานวิทยทรัพยากร ไปเป็นวิทยากรเรื่อง “เทรนด์ของโลกดิจิทัล และการรับมือเพื่อการ…