ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 (รอบคัดเลือกในประเทศไทย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการของศูนย์อาเซียนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์อาเซียนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์…

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนในวิชางานภาคสนาม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 17 – 19  กรกฎาคม 2566 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกแบบโครงสร้างหนังสือ เรื่อง “การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร” 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไปเป็น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ ได้รับเชิญไปช่วยราชการ ณ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซมอน เจ.พี.ไรต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ไปช่วยราชการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการการพัฒนาองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกับการสร้างสุขภาวะให้กับคณะสงฆ์ จังหวัดหนองคาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากร…

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนา หัวข้อ “ชีวิตชีวาภาษาไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ไปเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการเสวนาทางวิชาการและการมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ VR และห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับเข้าสู่ TU Metaverse

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ VR และ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันสำคัญของภาษาไทย (วันภาษาไทยแห่งชาติ) ในหัวข้อ “ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาษาไทยมีอะไรให้เรียนรู้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ไปเป็นวิทยากรอบรม…

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 47 เรื่องกิจกรรมมีชีวิต

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ไปเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ 47 เรื่องกิจกรรมมีชีวิต…

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น”

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญจากชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ชบอ) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯไปเข้าร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง “แนวทางสู่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น”…

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 และวันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalinet Fair)

เจ้าหน้าที่บุษกร ธรณี ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากรโครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 “ภาคสนามกับงานด้านเอกสารตัวเขียนของไทย 4 ภูมิภาค ในฐานะสื่อบันทึกภาษาไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ไปเป็นวิทยากรกิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการบรรยายทางวิชาการ “วิทโยปการ” ปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรโครงการ…