ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “Summer School 2023”ภายใต้ความร่วมมือของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ และวารสารมิส (MISS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไป เป็นวิทยากรในโครงการ “Summer School 2023”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดี บัวคำศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “เอกสารเขมรโบราณในสมัยหลังพระนคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดี บัวคำศรี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไปเป็นวิทยากรบรรยาย  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย หัวข้อ “การศึกษาอารมณ์ในวรรณกรรมไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการ “พัฒนาต้นแบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเสมือนจริงออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ จันทร์เจ้าฉาย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์…

ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน (ด้านศาสนา) มหาวิทยาลัยบูรพา  

ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปเป็นคณะกรรมการ…

อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในกิจกรรมของชมรมนิเทศศิลป ฝ่ายละครเวที “Work shop การเขียนบทละครเวที”

อาจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากชมรมนิเทศศิลป งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยากร ในกิจกรรมของชมรมนิเทศศิลป ฝ่ายละครเวที…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง แนวโน้มการจัดการเอกสารในระบบนิเวศดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นยา สุจฉายา อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นวิทยากร…

อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีมและสังเกตการณ์ในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 19

อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำสาระการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปเข้าร่วมประชุม…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการปาฐกถาและเสวนาพิเศษ “Frontier SHA toward Creative economy การยกระดับงานวิจัยสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ…

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นผู้แทนของมูลนิธิ สอวน. เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์…