คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Officier de l’Ordre Natonal du Mérite จากประเทศฝรั่งเศส

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย อบ.รุ่นที่ 53 ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Officier de l’Ordre Natonal du Mérite จากประเทศฝรั่งเศส

สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศจัดกิจกรรม “โปสเตอร์เดย์”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 14.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดกิจกรรม “โปสเตอร์เดย์” ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 4 สังกัดวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาโครงการเทคโนโลยีภาษา และรายวิชาโครงการสารสนเทศศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 นำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่ได้จากรายวิชาดังกล่าวในรูปแบบโปสเตอร์วิชาการ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะด้านการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยแก่คณาจารย์ในหลักสูตร นิสิต และผู้ที่สนใจในรูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Dexing Song จาก National University of Defense Technology (NUDT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะอักษรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธุ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dexing Song จาก National University of Defense Technology (NUDT) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือกันทั้งทางวิชาการ วิจัย ในด้านการอบรมและศึกษาภาษาต่างประเทศ

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม ที่บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาทเพื่อจัดตั้งเงินทุน “สุวรรณ-กาหลง ตันเสียงสม”

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม ที่บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาทเพื่อจัดตั้งเงินทุน “สุวรรณ-กาหลง ตันเสียงสม” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์