สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศจัดกิจกรรม “โปสเตอร์เดย์”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 14.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดกิจกรรม “โปสเตอร์เดย์” ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 4 สังกัดวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาโครงการเทคโนโลยีภาษา และรายวิชาโครงการสารสนเทศศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 นำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่ได้จากรายวิชาดังกล่าวในรูปแบบโปสเตอร์วิชาการ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะด้านการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยแก่คณาจารย์ในหลักสูตร นิสิต และผู้ที่สนใจในรูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล