รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหัวข้อ ลิขสิทธิ์การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากรหัวข้อ ลิขสิทธิ์การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน ในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 28 ในวันที่18 ธันวาคม 2566 เวลา 08:30 – 09:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “การใช้เทคโนโลยี AI ในการทำวิจัยด้านภาษาศาสตร์” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนานิสิตด้านการใช้เทคโนโลยี AI ในการวิจัย เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี AI ในการทำวิจัยด้านภาษาศาสตร์” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 -12:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยี่ยมคำนับและปัญหาข้อขัดข้องระหว่างปฏิบัติหน้าที่ล่าม”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากกรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ล่ามในการเยี่ยมคำนับและปัญหาข้อขัดข้องระหว่างปฏิบัติหน้าที่ล่าม” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:00 – 15:00 น.ณ ห้องประชุม 1 กรมข่าวทหาร ชั้น 3 อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย  

Ms. Ayame Watanabe ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดพับ-ตัด-แปะ-เล่าเรื่องภาษาญี่ปุ่น  

Ms. Ayame Watanabe อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดพับ-ตัด-แปะ-เล่าเรื่องภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม 1-301 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถาบันเอเชียศึกษา ไปเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันเอเชียศึกษา ชั้น 7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT)  ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบการจัดคลังสารสนเทศรัฐสภา (Parliamentary Repository of Thailand : PRT)  ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0201123 วัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีชีวิตไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาทั่วไป สำนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นผู้สอนรายวิชา 0201123 วัฒนธรรมและประเพณีไทยในวิถีชีวิตไทย ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09:00 – 12:00 น. ตลอดภาคการศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไปเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:00 – 16:30 น. ณ วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์ สำเนา และจัดทำสารนิทัศน์หนังสือจดหมายเหตุและเอกสารของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ไปเป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์ สำเนา และจัดทำสารนิทัศน์หนังสือจดหมายเหตุและเอกสารของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการกิจกรรมเวทีสื่อสาธารณะ “โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา”  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไปเป็นวิทยากรดำเนินรายการกิจกรรมเวทีสื่อสาธารณะ “โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา”  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30 – 16:30 น. ณ วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

คณาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Symposium) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (The 24th SARBICA Executive Board Meeting and International Symposium) และเป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ในระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม ได้รับเชิญไปเป็นพิธีกรในงาน The Chulalongkorn University BRIDGES Noble Laureate Talk Series ครั้งที่ 2-4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันทน์ มนต์คงธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ไปเป็นพิธีกรในงาน The Chulalongkorn University BRIDGES Noble Laureate Talk Series ครั้งที่ 2-4 

อาจารย์ ดร.รัฐพร สวรรค์พิทักษ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร เรื่อง “วรรณกรรมบาดแผลสะท้อนภาพการปฏิวัติวัฒนธรรม” 

อาจารย์ ดร.รัฐพร สวรรค์พิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากร เรื่อง “วรรณกรรมบาดแผลสะท้อนภาพการปฏิวัติวัฒนธรรม” ของการเสวนาความรู้ศาลาจีนศึกษาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรม” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 -12:00 น. ณ ห้องศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรเรื่อง “สภาพสังคมและการเมืองจีนช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็นวิทยากรเรื่อง “สภาพสังคมและการเมืองจีนช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรม” ของการเสวนาความรู้ศาลาจีนศึกษา หัวข้อ “ประวัติศาสตร์การปฏิวัติวัฒนธรรม”  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีนปัจจุบัน” 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “จีนกับวัฒนธรรมโลก มรดกวัฒนธรรมจีนปัจจุบัน”  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ ห้อง SC1038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต