คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Officier de l’Ordre Natonal du Mérite จากประเทศฝรั่งเศส

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณสุกัญญา เอื้อชูชัย อบ.รุ่นที่ 53 ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้น Officier de l’Ordre Natonal du Mérite จากประเทศฝรั่งเศส

สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศจัดกิจกรรม “โปสเตอร์เดย์”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 – 14.00 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ หลักสูตรที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาภาษาศาสตร์และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จัดกิจกรรม “โปสเตอร์เดย์” ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตชั้นปีที่ 4 สังกัดวิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาโครงการเทคโนโลยีภาษา และรายวิชาโครงการสารสนเทศศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 นำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่ได้จากรายวิชาดังกล่าวในรูปแบบโปสเตอร์วิชาการ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะด้านการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยแก่คณาจารย์ในหลักสูตร นิสิต และผู้ที่สนใจในรูปแบบการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

คณะอักษรศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Dexing Song จาก National University of Defense Technology (NUDT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะอักษรศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธุ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Dexing Song จาก National University of Defense Technology (NUDT) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือกันทั้งทางวิชาการ วิจัย ในด้านการอบรมและศึกษาภาษาต่างประเทศ

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม ที่บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาทเพื่อจัดตั้งเงินทุน “สุวรรณ-กาหลง ตันเสียงสม”

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ศรี ตันเสียงสม ที่บริจาคเงินจำนวน 1,300,000 บาทเพื่อจัดตั้งเงินทุน “สุวรรณ-กาหลง ตันเสียงสม” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ขอเชิญรับชมการบรรยายย้อนหลังเรื่อง “การชำระคัมภีร์ต้นฉบับมหาปราติหารยสูตรจากกิลกิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “การชำระคัมภีร์ต้นฉบับมหาปราติหารยสูตรจากกิลกิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ชั้น 2 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ที่นี่ เนื้อหาการบรรยาย มหาปราติหารยสูตรเป็นพระสูตรที่เล่าเรื่องการแสดงปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี สำนวนภาษาสันสันสกฤตที่เก่าที่สุดของนิกายมูลสรวาสติวาทิน คัมภีร์ต้นฉบับมหาปราติหารยสูตรปรากฏเป็นชิ้นส่วนมีสภาพไม่สมบูรณ์ พบที่เมืองกิลกิต ประเทศปากีสถาน กำหนดอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-8 การบรรยายครั้งนี้จะเล่าถึงขั้นตอนการศึกษา การปริวรรตและจัดทำฉบับชำระเชิงวิพากษ์ ซึ่งทำให้สามารถสืบสร้างตัวบทมหาปราติหารยสูตร สำนวนภาษาสันสกฤตที่มีความใกล้เคียงกับตัวบทดั้งเดิมมากที่สุด

คณะอักษรศาสตร์จัดงาน “ชมอักษรฯ” (งานพบผู้ปกครองนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 – 302 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร งานกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต จัดงาน “ชมอักษรฯ” (งานพบผู้ปกครองนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์ การแนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตใหม่ การแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองนิสิตใหม่รับทราบ การชี้แจงกฎระเบียบและวินัยของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่นิสิตพึงได้รับระหว่างการศึกษา การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ปกครองของนิสิตใหม่เป็นอย่างมาก

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาจารย์ ดร.สรคม ดิสสะมาน อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไปเข้าร่วมโครงการการประชุมและการนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษาและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(Education Management,Library and Information Science Research for SDGs) เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 – 17:10 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ“โครงการเสวนาวิชาการ: Soft Power มุมมองผ่านสื่อและการศึกษา” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ“โครงการเสวนาวิชาการ: Soft Power มุมมองผ่านสื่อและการศึกษา” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (Editorial Board) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบทคัดย่อและ/หรือบทความ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบบทความก่อนการเผยแพร่ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 3 (Thailand 3rd Annual Conference on Anthropology and Sociology) ภายใต้หัวข้อ“ม(า)นุษยะ ในภาวะพลิกผัน” เมื่อวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดการเอกสาร ธรรมาภิบาล ข้อมูลและนโยบายไทยแลนด์๔.๐” 

อาจารย์ ดร.พิมพ์พจน์ สีลาเขต อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากสมาคมจดหมายเหตุไทย ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การจัดการเอกสาร ธรรมาภิบาล ข้อมูลและนโยบายไทยแลนด์๔.๐” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ชื่อตอน เขมรเป็นเหตุ สังเกตได้

อาจารย์ ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ชื่อตอน เขมรเป็นเหตุ สังเกตได้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ ได้รับเชิญจากไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างเสริมสามัตถิยะด้านภาษาไทย ชุดองค์ความรู้ภาษาเขมร

อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างเสริมสามัตถิยะด้านภาษาไทย ชุดองค์ความรู้ภาษาเขมร ; อักษราวิชชาจารย์ ซึ่งมีเนื้อหาในเชิงวิชาศัพทมูลวิทยา ชื่อตอน ภาษาเขมรเพื่อการสอนภาษา ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2567  เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement: PA) ปีงบประมาณ 2566 ข้าราชการครู โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2566 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ชั้น 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน BBTeach Speech Contest 2023 รองชิงชนะเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศนิ ชาติอุดมเดช อาจารย์ ดร.ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล และอาจารย์ ดร.พราว เศรษฐบุตร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับเชิญจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน BBTeach Speech Contest 2023 รองชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมบานเย็น สายัณหวิกสิต ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ ได้รับเชิญจากฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ รวมพลังสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่และนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี