งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสประจำปี 2564

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และพิธีพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษา เนื่องในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โอกาสนี้ ผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ผู้แทนพระองค์สดับปกรณ์พระอัฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร์เบิกผู้ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขันต่างๆ และนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสเข้ารับรางวัลและรับทุนตามลำดับ

ชุมนุมภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกันจัดงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นประจำทุกปีในวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม

ปีนี้เป็นปีที่ ๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และส่งเสริมภาษาและวรรณคดีไทย ภาพ สำนักข่าวไทย