ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “จากเอกเทวนิยมถึงอเทวนิยม: ปรัชญาฝรั่งเศสหลังการหวนกลับสู่เทววิทยา”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “จากเอกเทวนิยมถึงอเทวนิยม: ปรัชญาฝรั่งเศสหลังการหวนกลับสู่เทววิทยา”

ผู้ร่วมอภิปราย: อาจารย์ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร) ผู้ดำเนินรายการ: เจษฎากร บุญครองธรรม นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook live เพจ Department of Philosophy Chulalongkorn University

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่