นิสิตภาควิชาภาษาไทยได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2564

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ นายภูริทัต หงษ์วิวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2564 ด้านผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย จากมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์