เชิญรับชมงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 4 : เรื่อง Hometown Cha Cha Cha โดย ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 4 : เรื่อง Hometown Cha Cha Cha โดย ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ผศ.ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาคภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ รับชมวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่