งานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564 การนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (สนอจ.) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวอวยพรและแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงาน ในช่วง “พี่เก่า เล่าประสบการณ์”

วิทยากรคือคุณกิตติพัทธ์ ชลารักษ์ และคุณชนก ชาตะวราหะ จากบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวีกล่าวแนะนำเกี่ยวกับชีวิตการทำงานและการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ ในช่วงท้าย เป็นการอวยพรจากผู้แทนคณะผู้บริหารคณะและภาควิชาต่างๆ รวมไปถึงผู้แทนนิสิตรุ่นน้องและคณะกรรมการและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ​ คณะกรรมการบริหารสมาคม คณาจารย์และวิทยากรทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้