งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ 5 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการ 5 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ ปีการศึกษา 2565 ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีการนี้ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร ผู้ช่วยคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผศ.ดร.สุกิจ พู่พวง บุคลากรของงานกิจการนิสิต และนิสิตปัจจุบันส่วนหนึ่ง ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และอาหารแมว อาหารสุนัข จำนวน 10 กระสอบใหแก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เพื่อนำทุนทรัพย์จำนวนดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อรักษาสัตว์พิการต่อไปงานกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า และผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง