คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ (รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์) พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ และบุคลากรสายปฏิบัติการ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์