สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานรุ่น อ.บ. ๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเป็นประธานในการแสดงรอบปฐมทัศน์การแสดงโขนการกุศล ตอนพระรามตามกวาง – ลักสีดา และตอนยกรบ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔:๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานรุ่น อ.บ. ๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงเป็นประธานในการแสดงรอบปฐมทัศน์การแสดงโขนการกุศล ตอนพระรามตามกวาง – ลักสีดา และตอนยกรบ โดยคณะโขนนายพิเชษฐ ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส พันธุมโกมล อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปีที่อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ ได้เข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ กองทุนอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ งานกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา และภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิตอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประสบเหตุ โดยบริจาคให้กับเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ๑๐๐ ปี และมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในกองทุนบรมราชกุมารีของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

นอกจากการแสดงรอบปฐมทัศน์ เวลา ๑๔:๐๐ น. แล้ว ยังมีการแสดงในรอบปกติ เวลา ๑๘:๐๐ น. ด้วย

คณะอักษรศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นิสิตและสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมการแสดงทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนิสิตและการดำเนินงานของคณะอักษรศาสตร์

ภาพ: ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.โลเวล สการ์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง