ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดเรื่องสั้นรางวัลเงินทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก พินิชพัฒน์ ประจำปี 2566

ตามที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประกวดเรื่องสั้น เงินทุน รศ. ดร. ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ขึ้น ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 8 เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีผลงานสมควรได้รับรางวัล Merit Award ได้แก่  “Sweet Sixteen” โดย น.ส.ผ่องพรรณ วิเชียรสินธุ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ผู้แต่งได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท และวุฒิบัตร โดยในวันนี้ รศ.ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษพร้อมด้วย ผศ.สุเบญจา เผ่าเหลืองทอง, อ.พราว เศรษฐบุตร, ผศ.ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ และผศ.ดร.ฐาปนัจฉร์  ขุนภักดี  ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ น.ส.ผ่องพรรณ วิเชียรสินธุ์ภาควิชาภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวดค่ะ ปีหน้าพบกันกับการประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ เงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ซึ่งภาควิชาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ

ภาควิชาภาษาอังกฤษได้จัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดเรื่องสั้นรางวัลเงินทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก พินิชพัฒน์ ประจำปี 2566

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์