งาน “อมฤตพิทยา: 50 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต)” และงานฉลองอายุวัฒนมงคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฬาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สินสกุล และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ทรงเปิดงาน “อมฤตพิทยา: 50 ปีแห่งการก่อตั้งสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ (สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต)” และฉลองอายุวัฒนมงคลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ฬาพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนีย์ สินสกุล และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ สุภาพรรณ ณ บางช้าง)” โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้สนับสนุนสาขาวิชา และทอดพระเนตรการแสดงต่าง ๆ อาทิ การอ่านบทกวีภาษาสันสกฤตครบรอบ 50 ปีสาขาวิชาฯ ทรงฟังการเสวนา และการอ่านบทกวีแสดงมุทิตาจิตภาษาปรากฤต สันสกฤต และบาลี และการขับร้องเพลงอุทยานจามจุรี รักหนักแน่น

การจัดงานครั้งนี้ เป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งสาขาวิชา และเชิดชูเกียรติคณาจารย์ประกอบกับเมื่อปี 2564 เป็นวาระครบรอบ 50 ปี จึงได้จัดทําหนังสือ “อมฤตพิทยา” มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติความเป็นมา และความเปลี่ยนแปลงของสาขาวิชา ในช่วง 5 ทศวรรษ, ชีวประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์อาวุโส, และการนําเสนอบทความวิชาการของคณาจารย์และนิสิตเก่าของสาขาวิชาฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล