ขอเชิญชวนอ่านงานผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านงานผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2564 ของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (สายภาษาและวรรณคดีไทย) ผู้สนใจสามารถเข้าถึงผลงานวิจัยโดยสรุป ความน่าสนใจของงานวิจัยแต่ละชิ้น และข้อมูลการเข้าถึงวิทยานิพนธ์และบทความส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้ที่ #คลังความรู้ ภาควิชาภาษาไทย นะคะ #ปริญญาเอก #ปริญญาโท #วิทยานิพนธ์ https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/

01 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “ภาพตัวแทนผู้สูงอายุไทยที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในวาทกรรมสื่อสาธารณะ” โดย อาจารย์ ดร.ธีระ บุษบกแก้ว

02 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเรื่อง “สำนวนภาษาในวรรณคดีไทยที่สัมพันธ์กับสำนวนภาษาในวรรณคดีบาลีและสันสกฤต” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์

03 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและภาพตัวแทนบุคคลพ้นโทษในวาทกรรมสนับสนุนบุคคลพ้นโทษในสื่อสาธารณะ” โดย นายนครินทร์ สำเภาพล