ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 875

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับการอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 875 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. อาจารย์ ดร.เกียรติ เทพช่วยสุข (ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ)
2. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข (ภาควิชาภาษาไทย)
3. อาจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล (ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง