ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว ได้รับทุน Harvard-Yenching

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับทุน Harvard-Yenching เพื่อทำวิจัย ณ สถาบัน Harvard-Yenching เมือง Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง