Mrs. Daniela-Brînduşa Băzăvan เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย เยี่ยมเยียนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 Mrs. Daniela-Brînduşa Băzăvan เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย มาเยี่ยมเยียนคณะอักษรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ รศ.ดร.ภาสุรี ลือสกุล รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ให้การต้อนรับ การมาเยือนของเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้พูดคุยถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศโรมาเนีย ผ่านความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ The National University of Theatre and Film I.L. Caragiale (UNATC)

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวนรวม 32 คน ในโครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตร และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวการศึกษาต่อเพื่ออาชีพในอนาคตสำหรับนักเรียนต่อไป

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังแนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 77 คน จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังแนะนำการจัดการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในด้านการศึกษาต่อและความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา

คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน (ชุด “วัจนวิวัฒน์” ลำดับที่ ๑) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน (ชุด “วัจนวิวัฒน์” ลำดับที่ ๑) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ลดราคา 10% จาก 270.00 บาท เหลือ 243.00 บาทดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://artschulabooks.lnwshop.com/p/221

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว ได้รับทุน Harvard-Yenching

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี สิงห์เปลี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับทุน Harvard-Yenching เพื่อทำวิจัย ณ สถาบัน Harvard-Yenching เมือง Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา