ข้อกำหนดในการเข้าเอก

***สําหรับนิสิตที่เข้่าศึกษาในปีการศึกษา 2564 (เลขประจําตัว 644xxxxx22)***

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ลักษณะการเปิดสอน

ข้อกำหนด

ต้องได้คะแนนเฉลี่ย  2 รายวิชา (2201111 USE THAI LANG  และ 2201152 THAI LIT) ไม่ต่ำกว่า  3.00

ต้องได้คะแนนเฉลี่ย  2 รายวิชา (2202112  English II , 2202124  Intro Transl ) ไม่ต่ำกว่า  3.00

ไม่มีข้อกำหนด

นิสิตที่ไม่ได้เลือกสอบเข้าโดยตรงสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  สามารถเข้าสังกัดได้ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.00 และในกรณีที่นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ำกว่า 2.00  ภาควิชาฯอาจพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป

ไม่มีข้อกำหนด

ต้องได้คะแนนเฉลี่ย  3 รายวิชา (2207143 REASONING  , 2207102 GEN PHILOS หรือ 2207161 MAN/RELIGION)  ไม่ต่ำกว่า  2.50

ได้ผลการศึกษารายวิชา 2208111 Princ Acting และ/หรือ 2208397 Theatre Workshop และ/หรือ 2208101 INTRO DRAM ARTS อย่างน้อย 1 รายวิชา และได้ผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B ภายในปีการศึกษาแรก

ไม่มีข้อกำหนด

นิสิตที่สอบเข้าด้วย PAT 7.4 และมีผลคะแนนตั้งแต่ 180 คะแนนขึ้นไป ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 2 รายวิชา (รายวิชา 2222127 UNDERSTANDING CHINESE และ 2222128 BSC CHIN LISTENING )   รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องศึกษาทั้ง 2 รายวิชา ในปีการศึกษาแรกเท่านั้น

นิสิตที่ไม่ได้สอบเข้าด้วย PAT 7.4 หรือมีผลคะแนนไม่ถึง 180 คะแนน ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 2 รายวิชา (2222121 CHIN BEGINNERS I,รายวิชา 2222122 CHIN BEGINNERS II)  รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาทั้ง 2 รายวิชา ในปีการศึกษาแรกเท่านั้น

1.ผู้มีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นในการสอบคัดเลือกเข้าคณะอักษรศาสตร์ หรือสอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 หรือสูงกว่า

2.ได้คะแนนเฉลี่ย 2  รายวิชาทักษะเขียน – ไวยกรณ์   (2223131  JAPANESE  I  และ 2223132  JAPANESE  II ) รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

3.ได้คะแนนเฉลี่ย 2  รายวิชาทักษะสนทนา   (2223105  BAS JP CONVER I  และ 2223106   BAS JP CONVER II )   รวมกันไม่ต่ำกว่า  3.00

สอบเข้าด้วย PAT 7.7 (ภาษาเกาหลี)  หรือมีพื้นฐานความรู้ภาษาเกาหลีเทียบเท่า หรือสูงกว่าการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับ 2 

ต้องได้คะแนนเฉลี่ย  2 รายวิชา (รายวิชา 2225203 KOREAN READING I และ 2225204 KOREAN WRITING I) รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00   

ไม่มีพื้นความรู้ภาษาเกาหลี ต้องได้คะแนนเฉลี่ย 2 รายวิชา (2225101 KOREAN I และรายวิชา 2225102 KOREAN II )   รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00

ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวม  2 รายวิชา (2231131 French I และ 2231132  French II) ไม่ต่ำกว่า 2.50 

ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวม 2 รายวิชา (2232121 UP INTER GER I และ 2232122 UP INTER GER II)  ไม่ต่ำกว่า 2.75  และผู้ที่จะเรียน  2 รายวิชาดังกล่าวได้ ต้องเป็นผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยระดับ A2 มาก่อน

ต้องได้คะแนนเฉลี่ย  2 รายวิชา (2233011 SPANISH I  และ 2233012 SPANISH II ) ไม่ต่ำกว่า 3.00  และนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  2233011 Spanish I ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ของปีแรกเท่านั้น

ต้องได้คะแนนเฉลี่ย  2 รายวิชา (2234101 ITALIAN I และ 2234102 ITALIAN II) ไม่ต่ำกว่า 3.00

ต้องได้ผลการศึกษารายวิชา 2209161 ภาษาทัศนา ไม่ต่ำกว่า B 

และ

ได้ผลการศึกษารายวิชา 2206103 ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ รายวิชา 2206104 ทักษะการค้นคว้าและการค้นคืนสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า B

หมายเหตุ

ผู้ที่เข้าศึกษาปรแกรมเกียรตินิยมจะต้องผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแตมเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต กรณีที่ได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์

นอกจากโปรแกรมเกียรตินิยมจะเปิดสำหรับสาขาวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน แล้ว โปรแกรมเกียรตินิยมยังเปิดสำหรับวิชาโทในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ และวรรณคดีเปรียบเทียบด้วย

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ที่อาคารมหาวชิราวุธ ห้อง 112 หรือ Facebook: @vichakarnartscu