หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวน 135-141, 150* หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาต่าง ๆ ดังนี้

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต
  • วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (Gen Ed) 12 หน่วยกิต
  • วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มภาษาต่างประเทศ (Gen-Lang) 12 หน่วยกิต
  • วิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

99-105 หน่วยกิต
  • วิชาพื้นฐานอักษรศาสตร์ 39 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะสาขา: วิชาเอกเดี่ยว หรือ วิชาเอก-โท 60-66 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต
  • ให้เลือกรายวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

2201111   การใช้ภาษาไทย (3 หน่วยกิต)

2202111   ภาษาอังกฤษ 1 (3 หน่วยกิต)

2204181   อารยธรรมตะวันออก (3 หน่วยกิต)

2207143   การใช้เหตุผล (3 หน่วยกิต)

2206103   ทักษะการค้นคว้าและการใช้คอมพิวเตอร์ 
หรือ 2206104   ทักษะการค้นคว้าและการค้นคืนสารสนเทศ
(3 หน่วยกิต)

xxxxxxx     วิชาเอกหรือวิชาโท (3-4 หน่วยกิต)

รวม 20-21 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

2201152  วรรณคดีไทย (3 หน่วยกิต)

2202112  ภาษาอังกฤษ 2 (3 หน่วยกิต)

2202124  แปลอังกฤษขั้นต้น (3 หน่วยกิต)

2204182  อารยธรรมตะวันตก (3 หน่วยกิต)

2207102  ปรัชญาทั่วไป หรือ  2207161 มนุษย์กับศาสนา (3 หน่วยกิต)

2209161  ภาษาทัศนา (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx   วิชาเอกหรือวิชาโท (3-4 หน่วยกิต)

รวม 20-21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

2200220  อารยธรรมไทย (3 หน่วยกิต)

2208102  ศิลปะการละครกับชีวิตประจำวัน หรือ 2210260  วรรณคดีทัศนา (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (3-4 หน่วยกิต)

รวม 20-21 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

2201327  การเขียนภาษาไทยเพื่อวิชาชีพ (3 หน่วยกิต)

2205200  มนุษย์กับภูมิศาสตร์ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (3-6 หน่วยกิต)

รวม 15-18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (12 หน่วยกิต)

รวม 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษาต่างประเทศ) (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไปนอกคณะ (3 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (9-12 หน่วยกิต)

รวม 15-18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (12 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต)

รวม 15 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

xxxxxxx  วิชาเอกหรือวิชาโท (12 หน่วยกิต)

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิต)

รวม 15 หน่วยกิต