ขอแนะนำหนังสือ “ภาษาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ภาษาประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ*** หนังสือเล่มนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ สั่งซื้อได้ ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง