ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ผู้แต่งหนังสือเรื่อง “มองภาษาญี่ปุ่นผ่านการเปรียบต่าง”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ “มองภาษาญี่ปุ่นผ่านการเปรียบต่าง” ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบต่างและลักษณะของภาษาญี่ปุ่น ผู้เขียนได้อธิบายโดยยกตัวอย่างงานวิจัยและขยายความเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สนใจวิจัยด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งครู อาจารย์ และนิสิตนักศึกษา สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย รวมทั้งเปรียบเทียบภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สั่งซื้อแบบหนังสือ
สั่งซื้อแบบ e-book

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย