Pre-order หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ “วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2”

Pre-order หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

“วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อให้การจัดพิมพ์หนังสือมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้อ่าน โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์จึงจัดให้มีการสั่งจองหนังสือล่วงหน้า (pre-order) ก่อนเริ่มกระบวนการจัดพิมพ์ ผู้อ่านที่สั่งพรีออร์เดอร์หนังสือจะได้รับส่วนลด 20% ของราคาหน้าปกของหนังสือเล่มนั้นและจะได้รับหนังสือเป็นกลุ่มแรกทันทีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์

เนื้อหาตำรา “วรรณคดีพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2” ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท อธิบายให้ความรู้พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทุกเรื่องตามแนวทางวรรณคดีศึกษา ทั้งกาพย์เห่ บทพากย์โขน บทละครใน บทละครนอก บทจับระบำ บทละครชุดเบ็ดเตล็ด และบทเสภา รวมทั้งสังเคราะห์ลักษณะเด่นและความสำคัญของพระราชนิพนธ์ที่มีต่อวรรณคดีและศิลปะไทย

หนังสือเล่มดังกล่าวกำลังจะได้รับการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสั่งหนังสือสามารถสั่งจองโดยทัก inbox

หมายเหตุ

1. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งจองของลูกค้าที่ไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลา
2. ผู้สั่งจองหนังสือจะได้รับหนังสือประมาณ 30 – 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดการชำระเงิน

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเรียนเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดหนังสือรวมข้อเขียนบันทึก “นานาสภาวะ ณ ขณะเขียน” ของนักเรียนเขียนเรื่อง “เมื่อฉันร้อยเศษทรายให้กลายเป็นแก้ว” ผลงานการเขียนและการทำหนังสือของนิสิตภาควิชาภาษาไทย